SHT
 
Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti KVIP s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - Vajnory, IČO: 36315991,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 91997/B.


čl. I Predmet Zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu stavebný materiál a iný s tým súvisiaci tovar vo vyhotovení podľa platných technických noriem a certifikátov predávajúceho, a to v množstve a sortimente definovanom jednotlivými písomnými, ústnymi (telefonickými alebo osobnými), faxovými alebo e-mailovými objednávkami kupujúceho alebo ním poverených osôb.
2. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, kupujúci je povinný v objednávke uviesť minimálne nasledovné údaje:
a) identifikačné údaje kupujúceho v súlade s aktuálnym výpisom z obchodného registra alebo živnostenského registra,
b) presný popis požadovaného tovaru, určeného podľa množstva, druhu a akosti,
c) požadovanú dodaciu lehotu a požadovaný spôsob dodania tovaru, čím však predávajúci nie je viazaný.
3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v súlade so Zmluvou a zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu.
4. Pokiaľ stranami písomne nie je dohodnuté niečo iné, predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu tovar tým, že:
a) odovzdá tovar tretej osobe na prepravu kupujúcemu alebo odošle tovar kupujúcemu,
b) umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v priestoroch predávajúceho.
5. Každá dodávka objednaného tovaru sa považuje za samostatné plnenie podľa Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy sa budú vzťahovať na každú dodávku tovaru, ktorá sa uskutoční počas trvania Zmluvy.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo bez udania dôvodu neakceptovať akúkoľvek objednávku kupujúceho a odmietnuť dodanie tovaru, o čom bude kupujúceho informovať v lehote 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa dozvedel o skutočnosti, ktorá spôsobila nemožnosť akceptácie objednávky a/alebo dodania tovaru. Predávajúci v takýchto prípadoch nezodpovedá kupujúcemu za prípadnú škodu, ktorá by mu inak nedodaním tovaru mohla vzniknúť.


čl. II Termín dodania tovaru
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu objednaný tovar bez zbytočného odkladu po tom, ako ho pre kupujúceho obstará. V prípade, že tovar sa v čase doručenia objednávky nenachádza na sklade predávajúceho, určí dodaciu lehotu jednostranne vždy predávajúci.
2. Objednávka je okamihom doručenia do dispozície predávajúceho (písomne, ústne, mailom, faxom,) pre obe zmluvné strany záväzná, s výnimkou prípadu, že predávajúci využije svoje právo podľa článku II bod 6. Ak a) kupujúci zruší objednávku pred dodaním objednaného tovaru alebo b) kupujúci objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, c) ak predávajúci odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodov porušenia povinnosti zo strany kupujúceho pred dodaním tovaru, platí nasledovné: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50 % ceny objednaného a nedodaného tovaru počítanej bez DPH. Pokiaľ zo strany kupujúceho došlo k objednávke tovaru so špecifickými vlastnosťami, t.j. tovaru vyrobeného podľa špeciálnych požiadaviek kupujúceho, v prípadoch uvedených pod písmenami a) až c) je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 % ceny objednaného a nedodaného tovaru počítanej bez DPH.


čl. III Podmienky dodania a prevzatia tovaru
1. Ak sa tovar dodáva v priestoroch predávajúceho, je kupujúci oprávnený si tento prevziať v čase oznámenom predávajúcim, a to počas otváracích hodín, platných u predávajúceho.
2. Ak je tovar dodávaný na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na prevzatie tovaru. Ak je tovar dodávaný priamo kupujúcemu alebo na ním určené miesto a kupujúci alebo osoba, ktorej je tovar určený, tovar v dohodnutom (kupujúcim požadovanom) mieste a čase neprevezme alebo nezabezpečí jeho prevzatie, predávajúci na náklady kupujúceho tovar privezie do svojho sídla. Náklady spojené s uskladnením tovaru ako aj na prípadnú opätovnú dopravu (zaslanie) tovaru znáša vždy kupujúci, aj keby bola doprava pôvodne zahrnutá v kúpnej cene.
3. V prípade, že kupujúci neodoberie od predávajúceho tovar uskladnený z dôvodov uvedených v predchádzajúcom bode tejto Zmluvy ani v lehote 30 dní odo dňa prvého termínu dodania, je predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
4. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru iba v prípade zjavných vád tovaru, spočívajúcich vo viditeľnom poškodení tovaru.
5. Strany sa dohodli, že o prevzatí tovaru bude vyhotovený samostatný dodací list. Pokiaľ by z akéhokoľvek dôvodu dodací list nebol vyhotovený, kupujúci, resp. ním poverená osoba potvrdí prevzatie tovaru podpisom faktúry, ktorá v takom prípade bude slúžiť zároveň ako dodací list.


čl. IV Fakturačné a platobné podmienky
1. Nárok predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny tovaru vzniká dodaním tovaru kupujúcemu v zmysle tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli na zaplatení kúpnej ceny formou zálohy.
Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho:
a) zaplatenie celej kúpnej ceny pred dodaním tovaru kupujúcemu na základe vystavenej predfaktúry; za platbu vopred môže byť kupujúcemu poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru za predpokladu, že sa na výške zľavy strany písomne dohodnú,
b) zaplatenie celej kúpnej ceny pri dodaní tovaru kupujúcemu do pokladne predávajúceho v hotovosti, ak kúpna cena tovaru (vrátane DPH) neprevyšuje sumu 5.000 EUR. V prípade, že kúpna cena tovaru prevyšuje sumu 5.000 EUR, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie časti kúpnej ceny neprevyšujúcej sumu 5.000 EUR v hotovosti do pokladne predávajúceho pri dodaní tovaru kupujúcemu, pričom zvyšnú časť kúpnej ceny uhradí kupujúci predávajúcemu prevodom na bankový účet ku dňu určenému predávajúcim,
c) zaplatenie celej kúpnej ceny po dodaní tovaru kupujúcemu na základe faktúry vystavenej predávajúcim, ktorej splatnosť jednostranne určí predávajúci tým, že termín splatnosti kúpnej ceny uvedie vo faktúre. V takom prípade je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre. Ak na faktúre nie je uvedený dátum splatnosti, platí, že kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa dodania tovaru resp. odo dňa omeškania kupujúceho alebo osoby, ktorej je tovar určený s prevzatím tovaru.
2. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pre účely zákona číslo 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v aktuálnom znení sa dodanie tovaru na základe jednej samostatnej objednávky, resp. jednotlivej kúpnej zmluvy považuje za jeden právny vzťah.
3. Špecifické obchodné podmienky stanovuje príloha č. 1 – obchodné podmienky a príloha č. 2 – rabatový list, ktorá môže byť prílohou tejto Zmluvy. Špeciálne obchodné podmienky pre jednorazovú realizáciu budú špecifikované v osobitných dodatkoch k tejto Zmluve.
4. Predávajúci je oprávnený v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona číslo 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení vystaviť kupujúcemu faktúru v elektronickej forme a túto mu doručiť formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v záhlaví tejto Zmluvy alebo na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci poskytol predávajúcemu za účelom vzájomnej komunikácie, s čím kupujúci súhlasí. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť elektronickej faktúry jedným zo spôsobov podľa § 71 ods. 3 citovaného zákona, pričom spôsob zabezpečenia elektronickej faktúry jednostranne určí predávajúci, s čím kupujúci súhlasí. Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie elektronickej faktúry na e-mailovú adresu kupujúceho sa považuje za predloženie a doručenie vyúčtovania za dodaný tovar a/alebo poskytnuté služby kupujúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú okamihom jej preukázateľného odoslania na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci môže v článku I. Zmluvy alebo v samostatnom liste, prípadne v e-maily adresovanom Predávajúcemu uviesť ľubovoľné heslo zložené z písmen a/alebo číslic na účely zabezpečenia elektronického súboru obsahujúceho faktúru. V prípade zadania takéhoto hesla Kupujúcim je Predávajúci povinný zabezpečiť elektronický súbor obsahujúci faktúru heslom a takto zabezpečený elektronický súbor bude možné otvoriť len po zadaní tohto hesla.
5. Nedostatky faktúry ako daňového dokladu, ani vrátenie faktúry späť predávajúcemu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, pokiaľ je z faktúry zrejmá špecifikácia tovaru, jeho cena a identifikácia kupujúceho a je na nej správne uvedená daň z pridanej hodnoty.
6. V prípade pochybností o výške dohodnutej kúpnej ceny platí, že stranami dohodnutá, v objednávke alebo vo faktúre uvedená cena je cenou bez DPH, ku ktorej predávajúci pripočíta DPH v zmysle platnej legislatívy. Ak z písomnej, e-mailovej alebo faxovej komunikácie strán vyplýva dohoda strán o tom, že cena tovaru zahŕňa aj dopravu tovaru, predávajúci dopravu tovaru neúčtuje. Vo všetkých ostatných prípadoch platí, že dohodnutá cena tovaru v sebe nezahŕňa náklady na dopravu tovaru.
7. Kupujúci je oprávnený požiadať predávajúceho o predĺženie splatnosti faktúry vystavenej za dodaný tovar maximálne o ďalších 30 dní. Pokiaľ predávajúci žiadosti kupujúceho o predĺženie splatnosti faktúry vyhovie a splatnosť sa predĺži čo i len o 1 deň, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu jednorazový poplatok vo výške 1 % z fakturovanej ceny tovaru vrátane DPH, pričom tento poplatok sa stáva splatným v danej predĺženej lehote splatnosti.
8. Akákoľvek reklamácia, vady tovaru a nároky z nich vyplývajúce, okrem odmietnutia celej dodávky tovaru hneď pri jej dodaní, nemajú vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť celú cenu tovaru. Pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak, je kupujúci povinný zaplatiť cenu celej dodávky a to aj v prípade reklamácie.
9. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho momentom zaplatenia celej kúpnej ceny vrátane súvisiacich platieb (DPH, balné, prepravné) a ak je kúpna cena platená vopred v zmysle bodu 1 písm. a) tohto článku, vlastnícke právo k tovaru prechádza dodaním tovaru. Nebezpečenstvo náhodného poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru v zmysle čl. II bod 4 tejto Zmluvy.
10. Kúpna cena tovaru sa dojednáva pri každej objednávke samostatne. Cenová ponuka predávajúceho, pokiaľ nie je zo strany predávajúceho podpísaná, sa považuje za nezáväznú a odvolateľnú. Ak neexistuje písomný alebo elektronický doklad o tom, v akej výške si strany dohodli pri konkrétnej objednávke kúpnu cenu, platí stranami dohodnutá fikcia, že kúpna cena objednaného tovaru sa rovná cene, ktorá je pri tomto druhu tovaru uvedená v cenníku predávajúceho platnom v čase dodania tovaru (ďalej aj „cenníková cena tovaru“). Ak kupujúci najneskôr nasledujúci pracovný deň po ústnej (telefonickej) objednávke tovaru neoznámi písomne predávajúcemu, že s cenníkovou cenou tovaru alebo s predávajúcim ústne (telefonicky) navrhnutou kúpnou cenou tovaru nesúhlasí, platí pre daný prípad cenníková cena tovaru. Ku kúpnej cene budú pripočítané náklady na balenie tovaru, náklady na vyloženie tovaru zo skladu predávajúceho a ak sa tovar bude prepravovať tak aj náklady na prepravu tovaru kupujúcemu alebo na ním určené miesto vrátane nákladov súvisiacich so zdržaním sa dopravného prostriedku pri vykládke tovaru, ak z písomnej alebo elektronickej komunikácie strán nevyplýva nesporne iná dohoda.
11. V prípade odberu vratných obalov – paliet bude kupujúcemu ku kúpnej cene fakturovaná aj hodnota paliet uvedená v cenníku predávajúceho platného v čase dodania tovaru. Ak kupujúci palety v stave v akom ich od predávajúceho prevzal vráti do 90 dní od ich prevzatia od predávajúceho, vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie 90% zo zaplatenej ceny paliet. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete je na jednostrannom rozhodnutí predávajúceho, či palety od kupujúceho prevezme späť a za akú cenu. Toto ustanovenie sa uplatní len v prípade, ak sa tovar dodáva kupujúcemu na paletách.


čl. V Povinnosti kupujúceho
1. Kupujúci je najmä povinný tovar riadne a včas prevziať a riadne a včas zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
2. Ak je kupujúci v omeškaní so splnením povinnosti zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu resp. jej časť alebo jej príslušenstvo (ďalej je táto povinnosť na účely tohto článku označená iba ako „Povinnosť“) o viac ako 30 dní, je povinný zaplatiť predávajúcemu okrem zákonného úroku z omeškania aj zmluvnú pokutu vo výše 0,15 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so splnením Povinnosti, a to aj spätne k prvému dňu omeškania so splnením Povinnosti.
3. V prípade, že kupujúci je v omeškaní so splnením Povinnosti ako aj akéhokoľvek iného svojho záväzku voči predávajúcemu, nie je predávajúci povinný kupujúcemu dodať objednaný tovar ani akceptovať žiadnu inú jeho dodávku alebo v ďalšom obchodnom styku je predávajúci oprávnený požadovať platbu vopred.
4. V prípade omeškania kupujúceho so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu sa štrnástym dňom omeškania kupujúceho stávajú automaticky splatnými aj všetky ostatné záväzky kupujúceho voči predávajúcemu (cross default). Splatnými sa stávajú aj tie záväzky, ktorých sa porušenie povinnosti netýka, aj záväzky, ktorých splatnosť mala podľa Zmluvy alebo dohody strán nastať neskôr, ako aj záväzky, ktorých splnenie je inak viazané na splnenie podmienky.

čl. VIII Zodpovednosť za vady tovaru
1. Strany sa výslovne dohodli, že aj keď predávajúci písomným záručným listom poskytne kupujúcemu záruku na dodávaný tovar, vady tovaru sa na účely Zmluvy delia nasledovne:
a) množstevné vady - vady tovaru spočívajúce v dodaní menšieho ako dohodnutého množstva tovaru - kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci alebo ním poverená osoba podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí právna fikcia, že tovar bol kupujúcemu dodaný v dohodnutom množstve.
b) viditeľné mechanické poškodenie tovaru vrátane nevhodného obalu a škrabancov a ostatné zjavné vady, ktoré sú viditeľné priamo pri dodaní tovaru – kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu (nie osobe dodávajúcej tovar) najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí , že tovar bol kupujúcemu dodaný bez zjavných vád. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu nie je kupujúci alebo ním poverená osoba prítomná pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný tento druh vád tovaru oznámiť predávajúcemu najneskôr deň nasledujúci po dodaní tovaru a v rámci toho predložiť predávajúcemu dodací list, v ktorom bude uvedený druh a vady tovaru, podpísaný osobou, ktorá tovar prepravovala.
c) vady zistiteľné pri rozbalení tovaru - kupujúci je povinný všetky zjavné vady tovaru, ktoré sú zistiteľné po jeho rozbalení, bezodkladne oznámiť predávajúcemu a nesmie s tovarom ďalej nakladať, používať ho alebo ho zabudovávať. Toto dojednanie platí najmä pre tovar, ktorý má byť pri jeho použití zabudovaný.
d) pri tovare, ktorý je možné zapnúť alebo uviesť do prevádzky, platí, že akékoľvek vady, ktoré sú zistiteľné vyskúšaním tovaru sa považujú za zjavné vady. Strany sa dohodli, že kupujúci je povinný odskúšať funkčnosť tovaru, a to najmä jeho zapnutím alebo uvedením do prevádzky najneskôr deň nasledujúci po dni dodania tovaru a v tejto lehote písomne uplatniť u predávajúceho zistené vady tovaru. Po tejto lehote nároky z vád zistiteľných zapnutím alebo vyskúšaním tovaru zanikajú.
e) vady nezistiteľné inak ako používaním alebo zabudovaním tovaru – ide o skryté vady, ktoré je kupujúci oprávnený a povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 7 dní ako vady zistil alebo za dodržania odbornej starostlivosti mohol zistiť; po uplynutí tejto lehoty nároky kupujúceho z týchto vád tovaru zanikajú.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, v kvalite, vyhotovení a za podmienok podľa tejto Zmluvy.
3. Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný tovar, záruku poskytne vyhlásením o trvaní záručnej doby v samostatnom záručnom liste. Ak predávajúci neodovzdá spolu s tovarom záručný list platí, že predávajúci neposkytol kupujúcemu na tovar záruku. Záruka, ak je poskytnutá, sa vzťahuje len na skryté vady. Predávajúci môže ustanovenia o záruke, vadách tovaru a uplatnení vád bližšie jednostranne upraviť v záručnom liste, pričom kupujúci berie na vedomie, že takýto záručný list, je pre kupujúceho záväzný.
4. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne s uvedením dôvodu reklamácie, množstva, druhu tovaru, čísla dodacieho listu a faktúry. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uskladniť oddelene od ostatného tovaru a nepoužívať ho k ďalšiemu spracovaniu, zabudovaniu, resp. k predaju, a to až do vyriešenia reklamácie. Kupujúci je povinný sa o reklamovaný tovar starať s odbornou starostlivosťou tak, aby na ňom nevznikla žiadna škoda.
5. Bez ohľadu na ustanovenia Zmluvy, inej dohody medzi stranami a záručného listu, za vadu sa nikdy nepovažuje zhoršenie vlastností tovaru, ktoré vzniklo neodborným skladovaním, montážou a použitím tovaru, ani opotrebenie tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, nesprávnym použitím alebo neodborným skladovaním tovaru kupujúcim alebo treťou osobou. Záruka, ak bola poskytnutá, sa takisto nevzťahuje na nároky z vád tovaru, ktoré kupujúci neuplatní u predávajúceho včas, teda v lehote uvedenej v bode 1. písm. e) Zmluvy a riadne.
6. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku súčinnosť potrebnú pre odstránenie vád tovaru. Kupujúci je najmä povinný prepraviť tovar do miesta určeného predávajúcim, odovzdať predávajúcemu tovar na obhliadku a pokiaľ sa tovar opravuje u kupujúceho, umožniť predávajúcemu prístup k tovaru, zabezpečiť požadovaný priestor pre zabezpečenie odstránenia vád tovaru, ďalej elektrický prúd, vodu, priestory na nevyhnutný čas opravy a pod.
7. Predávajúci splní svoju povinnosť odstrániť vady momentom, keď to oznámi kupujúcemu a vyzve ho na podpísanie odovzdávacieho protokolu. V prípade, ak kupujúci neposkytne súčinnosť predávajúcemu a vady nebude možné odstrániť, splní predávajúci svoju povinnosť odstrániť vady momentom, keď bude výzva na poskytnutie súčinnosti doručená kupujúcemu a kupujúci súčinnosť neposkytne ani do 3 dní od jej doručenia. Po uplynutí uvedenej lehoty nie je predávajúci povinný vady odstrániť a rovnako nie je kupujúci oprávnený domáhať sa náhrady nákladov na odstránenie vád, ktoré si dal kupujúci odstrániť u inej osoby.
8. Ak tovar prepravuje prepravca, pokiaľ je to osoba odlišná od kupujúceho i predávajúceho, zodpovedá za škody spôsobené pri preprave prepravca. Vo všetkých ostatných prípadoch zodpovedá za zničenie alebo poškodenie tovaru pri preprave kupujúci.
9. Strany sa v zmysle § 379 Obchodného zákonníka výslovne dohodli, že náhrada akejkoľvek škody (vrátane ušlého zisku, nárokov kupujúceho a tretích osôb), ktorá by bola spôsobená predávajúcim, dodaným tovarom, alebo ktorá by vznikla kupujúcemu alebo tretej osobe ako dôsledok porušenia povinnosti predávajúceho, je obmedzená sumou 2.000,- EUR, ktorú strany v čase vzniku tohto záväzkového vzťahu predvídajú ako možný následok akejkoľvek škodnej udalosti.


čl. VI Doba trvania Zmluvy
1. Táto Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, a to s účinnosťou od dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
- písomnou dohodou zmluvných strán,
- písomnou výpoveďou, a to bez uvedenia dôvodov, uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- jednostranným písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť, ako aj v prípade, ak tak ustanovuje táto Zmluva.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa budú považovať najmä nasledovné prípady:
- ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti o viac ako 30 dní,
- ak je predávajúci opakovane v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 30 dní,
- ak kupujúci opakovane uplatní neoprávnenú reklamáciu.
4. Predávajúci je oprávnený od tejto Zmluvy a/alebo od konkrétnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo služieb za trvania tejto Zmluvy, odstúpiť v prípadoch uvedených v tejto Zmluve a v Obchodnom zákonníku, vždy však v prípade, ak je kupujúci o viac ako 30 dní v omeškaní s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu.
5. Odstúpenie od Zmluvy alebo od konkrétnej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo služieb za trvania tejto Zmluvy uzatvorenej s kupujúcim na základe tejto Zmluvy, môže predávajúci vykonať doručením písomného odstúpenia, doručením faxovej alebo e-mailovej správy.
6. Okamihom odstúpenia od Zmluvy je predávajúci oprávnený prevziať akýkoľvek ním dodaný a nezaplatený tovar späť do svojej dispozície a voľne s ním nakladať, a to bez ohľadu na to, kde sa tovar nachádza (ibaže by kupujúci predávajúcemu hodnoverným listinným dôkazom priamo pri odobratí tovaru preukázal, že nie je vlastníkom tovaru) alebo požadovať zaplatenie kúpnej ceny tovaru a súvisiacich platieb.
7. Rovnako ako v bode 6 tohto článku Zmluvy je predávajúci oprávnený aj bez odstúpenia od Zmluvy ním dodaný a kupujúcim nezaplatený tovar prevziať do svojej dispozície, a to až do doby riadneho splnenia záväzkov kupujúceho. Strany si takýto spôsob zabezpečenia dohodli ako osobitný druh výkonu zádržného práva predávajúcim, a to aj v prípade, že sa tovar nenachádza priamo u predávajúceho.
8. Ukončením Zmluvy nezanikajú nároky strán, ktoré vznikli za jej trvania, ako ani práva a povinnosti strán, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Ide najmä o nárok na zaplatenie kúpnej ceny, jej príslušenstva a zmluvnej pokuty, oprávnenia a povinnosti uvedené v článku VIII, dojednania o doručovaní, voľbe práva a súdu.


čl. VII Záverečné ustanovenia
1. Termínom „článok“ sa rozumejú časti Zmluvy, označené rímskymi číslicami. Termínom „bod“ alebo „odsek“ sa rozumejú časti článkov, označené arabskými číslicami. Termínom „Zmluva“ alebo „zmluva“, ak z logického výkladu nevyplýva niečo iné, sa rozumie táto Zmluva.
2. Osoba, podpisujúca Zmluvu za kupujúceho predávajúcemu vyhlasuje, že je oprávnená kupujúceho bez obmedzenia zastupovať a konať v mene kupujúceho a že pre platnosť tejto Zmluvy sa okrem jej podpisu nevyžaduje žiadny iný právny úkon ani splnenie inej skutočnosti. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že osoby, ktoré budú oprávnené konať za kupujúceho bez obmedzenia a kupujúceho bez obmedzenia zaväzovať v súvislosti s touto Zmluvou sú uvedené v prílohe č. 3 k tejto Zmluve. Zmena týchto osôb sa stane účinnou doručením písomného oznámenia o zmene osôb oprávnených konať za kupujúceho, ktorú zašle kupujúci doporučenou zásielkou na aktuálnu adresu sídla predávajúceho uvedenú v čase odoslania oznámenia v obchodnom registri. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nebude k zmluve pripojená príloha č. 3 platí nasledovná nevyvrátiteľná právna fikcia, že akýkoľvek úkon, vykonaný osobou zamestnanou u kupujúceho, osobou vystupujúcou v mene kupujúceho, osobou zdržiavajúcou sa v prevádzke alebo sídle kupujúceho, ako aj osobou, preberajúcou tovar na mieste, ktoré je kupujúcim určené ako miesto dodania tovaru, sa považuje za úkon vykonaný osobou, ktorá je oprávnená bez obmedzenia konať v mene kupujúceho a tohto bez obmedzenia zaväzovať, a to minimálne v rovnakom rozsahu aký je v Obchodnom zákonníku uvedený ako rozsah prokúry.
3. Fikcia uvedená v bode 2 tohto článku platí aj vo vzťahu k objednávaniu tovaru u predávajúceho prostredníctvom telefónu, e-mailu, faxu, písomnej alebo osobnej objednávky. Fikcia uvedená v bode 2 a 3 tohto článku neplatí v prípade, že kupujúci do 3 pracovných dní oznámi písomne predávajúcemu, že úkon tam uvedený nebol vykonaný osobou oprávnenou konať v mene kupujúceho. Predávajúci s poukazom na ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku nebude skúmať oprávnenosť osôb, vystupujúcich v mene kupujúceho, s čím zmluvné strany súhlasia.
4. Strany vyhlasujú, že výšky zmluvných pokút, ak sú v Zmluve dohodnuté, považujú za obvyklé a primerané povahe nimi zabezpečovaných povinností. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu a jej zaplatením nie je dotknutý nárok na splnenie zabezpečovanej povinnosti, ani nárok na náhradu škody a zaplatenie úroku z omeškania. Ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, pre zmluvné pokuty platí, že nárok predávajúceho a povinnosť kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká okamihom porušenia zabezpečenej zmluvnej povinnosti. Náhrady nákladov dohodnuté v Zmluve sa nezapočítavajú na zmluvnú pokutu ani na náhradu škody.
5. Strany si výslovne dojednali, že za písomnú formu sa považuje so všetkými právnymi účinkami s tým spojenými, aj e-mailová alebo faxová správa, zaslaná predávajúcim kupujúcemu spôsobom uvedeným v tejto Zmluve, ak táto Zmluva výslovne neurčuje niečo iné.
6. Čo sa týka doručovania, zmluvné strany sa záväzne dohodli na nasledovných pravidlách, podmienkach a fikciách doručovania, ktoré medzi nimi so všetkými zmluvnými a zákonnými účinkami doručenia vždy platia:
a) listiny sa zasielajú na adresu zmluvnej strany, ktorá je ako aktuálna adresa sídla zapísaná v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je zmluvná strana zapísaná v čase odoslania zásielky na poštovú prepravu,
b) listina, adresovaná kupujúcemu, ktorá je doručovaná poštou, kuriérom alebo inou osobou, ktorá má povinnosť doručiť zásielku, sa považuje za doručenú uplynutím piateho dňa od dňa odovzdania listiny subjektu, obstarávajúcemu jej doručenie. Takto dohodnutá fikcia platí aj v prípadoch, keď: 1) sa adresát v mieste doručenia nezdržuje, 2) sa adresát o doručení (uložení) zásielky nedozvedel, 3) sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručená, neprevzatá alebo nedoručiteľná. Pokiaľ adresát prevezme zásielku skôr, ako by podľa tohto písmena mali nastať účinky fikcie doručenia, zásielka je doručená okamihom jej fyzického prevzatia adresátom,
c) e-mailová správa, odoslaná kupujúcemu, sa považuje za doručenú kupujúcemu (štatutárnemu orgánu kupujúceho) okamihom, keď je predávajúcemu doručené potvrdenie o doručení e-mailu kupujúcemu na adresu uvedenú v bode 1 článku I. tejto Zmluvy alebo na inú e-mailovú adresu s doménou totožnou ako je uvedené v bode 1 článku I tejto Zmluvy.
d) faxová správa, odoslaná kupujúcemu, sa považuje za doručenú kupujúcemu (štatutárnemu orgánu kupujúceho) okamihom, keď faxový prístroj predávajúceho vytlačí potvrdenie o doručení faxovej správy na faxové číslo kupujúceho.
7. Kupujúci vyhlasuje, že jeho podnikateľská činnosť je zaregistrovaná podľa platného slovenského práva, je riadne zapísaný v obchodnom registri alebo podniká na základe platného živnostenského oprávnenia, nepodal návrh na svoj výmaz z obchodného registra alebo zrušenie živnostenského oprávnenia, nebolo rozhodnuté o jeho likvidácii, nepodal návrh na konkurz na svoj majetok, ani mu nie je známe, že by tento návrh podala tretia osoba. Ďalej kupujúci prehlasuje, že mu nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá by mala alebo mohla mať podstatný a nepriaznivý vplyv na plnenie jeho platobných záväzkov voči predávajúcemu, alebo by plnenie týchto záväzkov ohrozila alebo mohla ohroziť. Kupujúci podpisom Zmluvy predávajúcemu vyhlasuje, že údaje, identifikujúce kupujúceho, uvedené v záhlaví Zmluvy sú správne, úplné a aktuálne, že sú totožné s údajmi o kupujúcom, zapísanými v obchodnom registri (inom registri v ktorom je kupujúci zapísaný), totožné s údajmi uvedenými na stránke www.orsr.sk a www.zrsr.sk a že nenastala žiadna skutočnosť, ktorá by mohla mať za následok ich zmenu. Kupujúci je povinný do piatich pracovných dní oznámiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu v údajoch uvedených v bode 1 článku I Zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým vzniknutú.
8. Kupujúci berie na vedomie, že pravdivosť vyhlásení uvedených v bode 7 tohto článku Zmluvy je pre predávajúceho podstatnou okolnosťou pre uzatvorenie Zmluvy, pričom v prípade nepravdivosti ktoréhokoľvek vyhlásenia by predávajúci Zmluvu s kupujúcim neuzatvoril. V prípade, že predávajúci zistí nepravdivosť ktoréhokoľvek z uvedených vyhlásení, je oprávnený od Zmluvy bez ďalšieho odstúpiť.
9. Ak sú predmetom plnenia Zmluvy zo strany predávajúceho akékoľvek práce v súvislosti s dodaním tovaru, platia ustanovenia Zmluvy s tým, že na právne vzťahy strán sa popri nich primerane aplikujú ustanovenia § 536 – 565 Obchodného zákonníka upravujúce Zmluvu o dielo. Predávajúci má v takom prípade postavenie zhotoviteľa a kupujúci postavenie objednávateľa.
10. Všetky osoby podpísané na tejto Zmluve vrátane jej príloh sa podľa § 3 zákona č. 244/2002 Z. z. (ďalej ako „zákon“) dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, trvanie a výklad Zmluvy a nárokov na náhradu škody a bezdôvodného obohatenia ako aj sporov, ktoré vznikli v minulosti alebo vzniknú v budúcnosti na základe právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami, ktoré sú rovnaké alebo obdobné ako vzťahy zo Zmluvy, alebo ktoré súvisia so Zmluvou alebo na ňu nadväzujú, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní a to pred jediným rozhodcom. Rozhodca bude menovaný na základe dohody zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany na menovaní rozhodcu nedohodnú ani do troch dní od doručenia výzvy k zahájeniu sporu a k menovaniu rozhodcu (ďalej ako „výzva“) druhej zmluvnej strane, rozhodcu vymenuje predávajúci. Ohľadom doručovania sa zmluvné strany dohodli, že výzva sa doručuje do vlastných rúk na adresu zmluvnej strany zapísanú, v čase podania výzvy na poštovú prepravu, v obchodnom alebo inom registri. V prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa výzva doručuje na adresu uvedenú v Zmluve, inak na adresu evidovanú v registri obyvateľov. Výzva sa považuje za doručenú siedmym dňom od jej odovzdania na poštovú prepravu a to aj v prípade, ak (i) sa adresát v mieste doručenia nezdržuje, (ii) sa adresát o doručení (uložení) zásielky nedozvedel, (iii) sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručená, neprevzatá alebo nedoručiteľná. O trovách rozhodcovského konania, vrátane poplatku za rozhodcovské konanie, rozhodne menovaný rozhodca, ktorý bude primerane postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatok za rozhodcovské konanie je splatný pri podaní návrhu na začatie konania a jeho výška predstavuje 4% zo žalovanej sumy, najmenej však 200 €. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že konanie bude písomné, rozhodca bude konať podľa slovenského právneho poriadku, v slovenskom jazyku a ak to zákon nevylučuje, tak aj podľa zásad spravodlivosti, pričom v konaní je možné vydať aj predbežné opatrenie podľa § 22a zákona. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že zmluvná strana podávajúca návrh na začatie konania je oprávnená tento podať aj na všeobecný súd; v prípade začatia súdneho konania sa ustanovenia o riešení sporu pred jediným rozhodcom na toto konanie nepoužijú.
11. Prípadná neplatnosť niektorej časti Zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť Zmluvy neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní Zmluvy. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.
12. Zmluvné strany sa tiež dohodli na predĺžení premlčacej doby každého práva predávajúceho vyplývajúceho z tejto Zmluvy na dobu desiatich rokov od doby, keď táto premlčacia doba vo vzťahu ku každému takémuto právu začne plynúť.
13. V prípade, že kupujúci uzavrel s predávajúcim pred dňom podpisu tejto Zmluvy Rámcovú kúpnu zmluvu, ktorej súčasťou bolo aj zodpovednou osobou kupujúceho podpísané Ubezpečenie pre predávajúceho, nadobúda táto Zmluva platnosť a účinnosť len v prípade, že zodpovedná osoba kupujúceho podpíše Ubezpečenie pre predávajúceho, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. V prípade, že zodpovedná osoba kupujúceho Ubezpečenie pre predávajúceho obsiahnuté v tejto Zmluve nepodpíše, zostáva naďalej v platnosti Rámcová kúpna zmluva a Ubezpečenie pre predávajúceho podpísané pred dňom podpisu tejto Zmluvy zo strany kupujúceho, vrátane nižšie uvedených ustanovení tejto Zmluvy, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť popri pôvodnej Rámcovej kúpnej zmluve, a to dňom podpisu tejto Rámcovej kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho: článok V. bod 2. a 4., článok IX. bod 13. a 14. tejto Zmluvy (ďalej len „vybrané ustanovenia“). Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že v prípade nesúladu ustanovení pôvodnej Rámcovej zmluvy a vybraných ustanovení má prednosť znenie vybraných ustanovení.
14. V prípade, že zodpovedná osoba kupujúceho podpíše Ubezpečenie pre predávajúceho, dňom jeho podpisu nadobúda platnosť a účinnosť Ubezpečenie pre predávajúceho obsiahnuté v tejto Zmluve bez ohľadu na to, či kupujúci podpísal samotnú Zmluvu.
15. Ak je obsahom Zmluvy poskytnutie osobných údajov v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, kupujúci (v prípade právnickej osoby aj fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom kupujúceho) ako aj ďalšie osoby podpísané na tejto Zmluve udeľujú predávajúcemu súhlas s ich spracovaním v informačnom systéme predávajúceho a to pre účely výkonu práv a povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
16. Prílohou zmluvy môže byť listina označená ako Obchodné podmienky predaja, Rabatový list, Zoznam osôb oprávnených konať za kupujúceho, Ubezpečenie pre predávajúceho a výpis z obchodného registra ohľadom kupujúceho ku dňu podpisu zmluvy (resp. živnostenského registra alebo iného registra ak nie je kupujúci zapísaný v obchodnom registri), avšak absencia týchto listín nemá vplyv na platnosť Zmluvy, ak Zmluva neurčuje inak. Ak Zmluva neurčuje inak, platobné podmienky možno upraviť odchylne len písomne.
17. Zmeny a doplnky Zmluvy môžu byť uskutočnené len formou číslovaného písomného dodatku, podpísaného oboma zmluvnými stranami. Okrem prípadov, o ktorých to Zmluva výslovne ustanovuje, možno Zmluvu ukončiť len písomne.
18. Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Každý rovnopis má platnosť originálu. Zmluva bola spísaná v slovenskom jazyku, spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a to aj v prípade, ak kupujúcim nie je podnikateľ a slovenských právnych predpisov, bez použitia kolíznych noriem.
19. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane prípadných odkazov na právne normy porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.


V Bratislave dňa 27. 10. 2017
Map  Tlačiť           Späť hore

© 2019 KVIP         |   Napíšte nám   |   Objednávka katalógov   |   Ochrana osobných údajov   |   Obchodné podmienky   |   Fakturačné údaje